Základná škola Pribeta » História

História

K stavbe novej rímsko-katolíckej školskej budovu došlo v roku 1906. Mala štyri triedy, v ktorých učili traja učitelia. Školské budovy slúžili počas 2. svetovej vojny ako nemocnica pre zranených vojakov. Postupom frontu opustila Červená armáda obec a tým sa uvoľnili školské budovy.

Po ich uvoľnení, koncom apríla 1945 miestni učitelia sa dali do práce, aby mohli pokračovať v zanedbanej školskej práci. V tomto čase bola jedinou školou v obci.

1. 1. 1946 nastúpil do školy Štefan Eisele, ktorý na škole pôspbil ako učiteľ aj riaditeľ školy až do roku 1988. Uvedená jednotriedna škola trvala len jeden rok a to školský rok 1945/46. Cez prázdniny bola vykonaná generálna oprava školskej budovy.

V novom školskom roku 1946/47 sa rozrástla na 8 tried, v ďalšom na 12 tried a v školskom roku 1948/49 až na 13 tried. Bol to najvyšší počet tried v histórii tejto školy. Od 1. 9. 1948 mala názov NÁRODNÁ ŠKOLA.

V roku 1948 bola slávnostne otvorená STREDNÁ ŠKOLA s dvomi prvými triedami, v školskej budove bývalej Reformátskej školy, ktorá bola začiatkom školského roka 1948/49 generálne opravená. Spočiatku patrila pod správu riaditeľa Národnej školy, po roku bola funkciou riaditeľa poverená Alžbeta Kramerová. Postupne počet jej tried rástol až na štyri a 30. 6. 1953 bola zrušená vznikom osemročných stredných škôl.

V školskom roku 1953/54 podľa nového školského zákona vznikla OSEMROČNÁ STREDNÁ ŠKOLA zlúčením národnej a strednej školy slovenskej v Pribete s 8 treidami, 269 žiakmi a 9 členným učiteľským zborom. Funkciou riaditeľa školy bol poverený Štefan Eisele a jeho zástupkyňou sa stala Alžbeta Kramerová.

Školský rok 1960/61 je rokom rozšírenia školopovinnosti z 8 na 9 rokov a tým aj vznikom ZÁKLADNEJ DEVÄŤROČNEJ ŠKOLY. Nedostatok učební viedol k dvojsmennosti vyučovania ako na slovenskej, tak aj na maďarskej škole.

Tento nedostatok vyriešila novostavba školského areálu, ktorý pozostáva z dvoch pavilónov s 20 triedami a 2 špeciálnymi učebňami, z telocvične a pavilónu so školskou družinou a školskou jedálňou. Tento areál bol daný do prevádzky. Zároveň boli obidve školy zlúčené pod jedno vedenie, riaditeľom školy sa stal Koloman Benda a zástupcami Štefan Eisele a Matúš Benyó. Toto zlúčenie však nesplnilo sledovaný cieľ a tak 1. 9. 1965 sa školy pod svojím vedením osamostatnili.

Školským rokom 1966/67 sa prvý raz zriadilo pri škole 1. oddelenie Školskej družiny s 25 deťmi z ročníkov 1-5. Prvou vychovávateľkou bola Judita Pilinská.