Základná škola Pribeta » Súčasnosť

Súčasnosť

Vyučovanie na škole je jednosmenné.

Vo všetkých ročníkoch sa vyučuje podľa Štátneho a Školského vzdelávacieho programu ISCED – 1 ( primárne vzdelávanie ) a  ISCED – 2 ( nižšie sekundárne vzdelávanie ).

Etická výchova sa vyučuje  v alternácii s náboženskou výchovou nasledovne:Vo všetkých ročníkoch sa vyučuje etická výchova v alternácii s náboženskou výchovou nasledovne:

Etická výchova 3 skupiny 1. 1. – 2. roč 10 žiakov
2. 3. – 5. roč. 10 žiakov
3. 6. – 8. roč. 10 žiakov
Rímsko-katolícke náboženstvo 4 skupiny 1. 1. – 2. roč. 14 žiakov
2. 3. – 4. roč. 12 žiakov
3. 5. – 6. roč. 9 žiakov
4. 7. – 8. roč. 10 žiakov
Evanjelické náboženstvo 1 skupina 1. – 9. roč. 5 žiakov

Výučba cudzích jazykov:

Anglický jazyk sa vyučuje v ročníkoch : 1.roč. ( 1h ), 2. roč.( 1h. ), 3. roč. (3h ), 4.roč. (3h), 5.roč. (4h ),6. roč. ( 2h), 7.roč. ( 3h), 8.roč. ( 2h), 9.roč. ( 3h ).
Nemecký jazyk sa vyučuje v ročníkoch :  6.roč. ( 3h ), 7.roč. ( 2h), 8.roč ( 3h ), 9.roč. ( 2 h).

Nepovinné predmety sa nevyučujú.

Vo vyučovaní jednotlivých predmetov sa riadime platnými učebnými osnovami, vzdelávacími štandarmi a inými platnými metodickými listami a usmerneniami, na základe ktorých si vyučujúci vypracovali tematické výchovno – vzdelávacie  plány na jednotlivé  predmety.

Súčasťou výchovno-vyučovacieho procesu je aj aplikácia učiva Ochrana človeka a prírody. Ciele a úlohy tohto učiva sa realizujú v jednotlivých predmetoch počas celého školského roku.    Súčasťou tohto učiva je aj organizovanie didaktických hier v prírode a účelových cvičení.